Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Create (KVK nr 58241396), tevens handelend onder de naam “Rose Jansen” “Create Academy” “Klanten Werven Vanuit Verbinding” en “Lief Zijn Voor Mezelf”


Artikel 1 Definities
1. Opdrachtnemer: Create
2. Create handelt tevens onder de naam “Rose Jansen” “Create Academy” “Klanten Werven Vanuit Verbinding” en “Lief Zijn Voor Mezelf”. Overal in deze algemene voorwaarden waar Create wordt genoemd, kan tevens worden gelezen “Create Academy” “Klanten Werven Vanuit Verbinding” “Lief Zijn Voor Mezelf” en “Rose Jansen”.
3. Trainingen: Onder trainingen wordt verstaan alle live trainingen en onlinetrainingen van Create en alle andere vormen van kennisoverdracht verzorgd door Create.
4. Coaching: een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.
5. Diensten: Onder diensten wordt verstaan alle offertes aan Opdrachtgever, alle door Create gesloten overeenkomsten met Opdrachtgever, alle vormen van coaching en consultancy aangeboden door Create, alle verrichte diensten voor Opdrachtgever en alle overige door Create verrichte handelingen ten behoeve van Opdrachtgever.
6. Overige Diensten: Onder overige diensten wordt verstaan een dienst die niet onder de definitie zoals genoemd in lid 1.4 valt.
7. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Create een overeenkomst sluit tot het verzorgen van diensten, ongeacht of Opdrachtgever zelf, of een derde gebruikmaakt van de diensten.
8. Deelnemer: Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Training deelneemt. De Deelnemer kan ook Opdrachtgever zijn.
9. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Create.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, op alle offertes aan Opdrachtgever, op alle door Create gesloten overeenkomsten met Opdrachtgever, op alle verrichte diensten voor Opdrachtgever en op alle overige door Create verrichte handelingen ten behoeve van Opdrachtgever, tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Wanneer Create derden inschakelt of betrekt voor de uitvoering van een overeenkomst zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing.
3. In het geval dat één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in stand en volledig van toepassing. Mocht één of meerdere van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden komen te vervallen zullen Opdrachtgever en Create in overleg treden om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen met nieuwe bepalingen. Daarbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigbare bepalingen in acht worden genomen.
4. Onduidelijkheden over de uitleg van de bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen worden uitgelegd naar het doel van deze bepalingen.
5. Indien Opdrachtgever de algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk van de hand wijst, zullen Create en Opdrachtgever nadien uitdrukkelijk toepasselijke voorwaarden overeenkomen.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst
1. Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.
2. Door akkoord te gaan met een door Create gestuurde offerte of overeenkomst, door voor een dienst te betalen of door een opdracht te bevestigen, verklaart Opdrachtgever dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Create en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen, voor zover wettelijk toegestaan.
5. Indien Create niet telkens nauwkeurige naleving van de voorwaarden eist, betekent dat niet dat de voorwaarden niet meer van toepassing zijn. Create kan strikte naleving van de voorwaarden blijven verlangen.
6. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Create.

Artikel 4. Aanbiedingen en offertes
1. Wanneer een aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat en Opdrachtgever dat redelijkerwijs kan begrijpen, kan Create niet worden gehouden aan naleving van de in de offerte beschreven kennelijke vergissing of verschrijving.
2. Wanneer derden (middels advertenties of mondelinge aanprijzingen) de diensten van Create aanprijzen of aanbieden, heeft dat niet te gelden als aanbod. Dergelijke aanprijzingen of aanbieden gelden als een uitnodiging tot onderhandelen.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen Opdrachtgever en Create zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk of per e-mail zijn aanvaard door beide partijen. Create is niet gebonden aan een van het aanbod afwijkende aanvaarding, tenzij Create deze afwijking nadrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
2. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst dient uit te voeren, Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
5. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 6. Prijzen, facturatie
1. Facturen vermelden het btw-identificatienummer, het factuurnummer, de factuurdatum, de naam en het adres van de onderneming en de naam en het adres van Opdrachtgever, de leveringsdatum, een omschrijving van het afgenomen product, informatie per eenheid exclusief btw, het totaalbedrag van de btw en het totaalbedrag inclusief btw.
2. De in het aanbod, de offerte, de overeenkomst of algemene voorwaarde vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. De vermelde prijzen zijn eveneens exclusief de in het kader van de tenuitvoerlegging van de overeenkomst te maken kosten.
3. De prijzen op een offerte of overeenkomst van Create hangen nauw samen. Create is niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Indien Opdrachtgever slechts gebruik wil maken van een gedeelte van een offerte dient daarover opnieuw te worden onderhandeld.
4. Prijswijzigingen gelden slechts voor toekomstige overeenkomsten, tenzij één van de in het volgende lid genoemde omstandigheden plaatsvindt.
Prijswijziging kan plaats vinden:
• bij wijziging van de inhoud van de opdracht (ongeacht de aanleiding van de (evt. verplichte) wijziging);
• bij aanvulling van de overeenkomst;
• bij verlenging van de opdracht; of
• na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst bij wijzigingen in voor Create van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
5. Opdrachtnemer maakt onderscheid in tarieven voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers. De standaardtarieven van Opdrachtnemer zijn de zakelijke tarieven. Opdrachtnemer kan besluiten om in voorkomende gevallen het particuliere tarief te rekenen aan een particuliere opdrachtgever onder de strikte voorwaarde dat de Opdrachtgever de dienst uit eigen middelen financiert.

Artikel 7. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum voor particuliere Opdrachtgevers en binnen 30 dagen na factuurdatum voor zakelijke Opdrachtgevers, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
2. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot of borg te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden, onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt en/of tijd die de Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever reserveerd. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
3. Wanneer Opdrachtgever de opdracht tussentijds beëindigt, is Create niet verplicht tot het opleveren van een gedeelte van de opdracht. De reeds voldane kosten zullen worden beschouwd als vergoeding voor de gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Create en zijn voor zover wettelijk toegestaan derhalve niet terug te vorderen.
4. Betaling voor abonnementen en termijnbetalingen gaat middels automatische incasso, tenzij tijdig anders wordt vermeld door Create.
5. Wanneer Opdrachtgever niet binnen de termijn voldoet aan het factuurbedrag zal Create twee keer een herinnering sturen per E-mail. Als Create na deze herinneringen wederom moet aanmanen, zal Create aanmaningskosten in rekening brengen van € 40,00. Als Opdrachtgever na de aanmaning in gebreke blijft, is Create gerechtigd een juridische dienstverlener (bijvoorbeeld een incassobureau) in te schakelen. Op dat moment draagt Opdrachtgever ook de kosten voor de juridische dienstverlening alsmede de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede de wettelijke rente en alsmede door de door het verzuim veroorzaakte (vertragings)schade.
6. De hoogte van buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 65,-.
7. Wanneer gebruik van diensten van derden nodig is voor uitvoering van de overeenkomst, zal Create eventuele prijswijzigingen van derden doorberekenen aan Opdrachtgever. Create zal zich inspannen bij een eventuele prijswijziging van diensten van derden waarvan Create gebruik maakt voor uitvoering van de overeenkomst alternatieven te zoeken voor kwalitatief gelijke dienstverlening van een (andere) derde.


Artikel 8 Annulering Trainingen
1. Bij annulering door Opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren dan wel van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is Opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren dan wel van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
2. Als de Deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de Training deelneemt, betaalt Opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De Deelnemer kan zich voor de duur van de gehele training laten vervangen door een ander, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
3. Create heeft het recht om - met duidelijke opgave van redenen - de Training te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door Opdrachtgever aan Create betaalde bedrag.
4. Een training of deel van een training kan tot 14 dagen voor de afgesproken datum door Opdrachtgever kosteloos worden verplaatst naar een eerstvolgend ander trainingstraject. Bij verplaatsing korter dan 14 dagen voor de afgesproken datum wordt 50% van de trainingskosten extra in rekening gebracht.
5. Create behoudt zich het recht voor de training te annuleren. Opdrachtgever wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. Create zal andere trainingsdata aanbieden. Alleen indien na onderling overleg geen andere data beschikbaar zijn, zal Create de door Opdrachtgever betaalde trainingskosten binnen 14 dagen restitueren.
6. Bij annulering door Opdrachtgever van coaching- en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten 25%.
7. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd, indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.
8. Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

 

Artikel 9 Intellectueel eigendom
1. Alle uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom komen toe aan en zijn en blijven eigendom van Create. Te denken valt aan producten of diensten die Create heeft ontwikkeld, heeft geleverd of ter beschikking heeft gesteld. Daaronder vallen in elk geval foto’s, video’s, audio opnames, artikelen, readers, scripts, templates, software, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen of het voorbereidend materiaal.
2. Het auteursrecht op de door Create uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, manuals, sheets, flipcharts, en welke andere door Create gebruikte materialen dan ook, hierna te noemen "materialen", berust bij Create, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Create zullen door de Opdrachtgever noch de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
4. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Create berust uitsluitend bij Create.
5. Create is gerechtigd beeld en audiomateriaal waar de Opdrachtgever op staat te gebruiken voor marketing- trainings- en ander doeleinden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Wanneer Create aansprakelijk wordt gehouden, is Create slechts aansprakelijk in zoverre als in dit artikel is geregeld, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld.
2. Opdrachtgever is verplicht om voorafgaande aan de training relevante informatie met betrekking tot fysieke en/of psychische gesteldheid van de Deelnemer aan Opdrachtnemer te verstrekken en gegevens over het gebruik van medicatie, therapieën en/of opnames als gevolg van psychische klachten bekend te maken.
3. Create spant zich in om de gegeven Training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap. De werkzaamheden van opdrachtnemer hebben het karakter van een inspanningsverplichting.
4. Create is tegenover de opdrachtnemer en/of Deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de cursusgelden per schadeveroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
5. Create is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
6. Create is niet aansprakelijk in het geval Opdrachtgever, Deelnemer en/of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
7. Aan de inhoud van een informatieve brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.
8. Op de Overeenkomsten en de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden in hoogste instantie uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.


Artikel 11. Overmacht, opschorting en ontbinding
1. Create is in geval van overmacht bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid ten hoogste 6 maanden op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de overmacht langer duurt dan 6 maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schadeloos te ontbinden.
2. Overmacht wordt in deze voorwaarden begrepen, naast de wettelijke interpretatie en de interpretatie in de Nederlandse jurisprudentie, als een externe oorzaak (voorzien of niet-voorzien) waarop Create geen invloed kan uitoefenen en waardoor nakoming van Create in redelijkheid niet kan worden gevergd. Een voorbeeld is een staking van derden of een DDoS- aanval.
3. Create is gerechtigd zich te beroepen op overmacht in de periode waarin Create zijn verbintenis al had moeten nakomen.
4. Create kan op het moment van ontbinding het gedeelte van de verrichte werkzaamheden factureren naar evenredigheid van de overeengekomen prijs.
5. Indien Opdrachtgever de overeenkomst ontbindt, zal Create een uurtarief hanteren voor verdere werkzaamheden, tenzij na ontbinding anders overeengekomen.

Artikel 12. Toepasselijk recht, bevoegde rechter & wijziging van de Algemene Voorwaarden
1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle aanbiedingen aan Opdrachtgever en gesloten overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Create.
2. Uitsluitend de bevoegde rechter, hieronder ook begrepen de voorzieningenrechter in kort geding, te Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Create of uit aanbiedingen van Create.
3. Create kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Deze voorwaarden zijn in geval van een gebruiksabonnement dan van toepassing op de periode van 1 (één) maand na bekendmaking van de wijziging van de Algemene Voorwaarden. Bekendmaking van nieuwe algemene voorwaarden geschiedt door toezending aan Opdrachtgever.

Artikel 13. Privacy bepalingen
1. Create en Opdrachtgever zijn beide gehouden vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben gekregen met zorg te behandelen. Informatie is vertrouwelijk wanneer één van partijen bij het verschaffen van die informatie nadrukkelijk aangeeft dat het vertrouwelijk is of wanneer uit de aard van de informatie vertrouwelijkheid voortvloeit.
2. Create is gerechtigd ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen en slechts de voor hun benodigde gegevens van Opdrachtgever te verschaffen.
3. Create is gerechtigd gegevens van Opdrachtgever te gebruiken voor de mailing van Create. Indien de gegevens of het product reeds geopenbaard zijn door of met toestemming van Opdrachtgever kan Create in een mailing verwijzen naar het geleverde product.
4. Create is gerechtigd beeld en audiomateriaal waar de Opdrachtgever op staat te gebruiken voor marketing- trainings- en ander doeleinden.
5. Verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden zonder toestemming van de wederpartij is slechts mogelijk wanneer de partij op grond van de wet of rechtelijke uitspraak gedwongen is deze te verschaffen. De partij is in dat geval niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
6. Overige verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden is slechts mogelijk met toestemming van de wederpartij.


Artikel 14. Vindplaats en wijziging van algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel. Create zal deze, naast te publiceren op hun website, graag indien gewenst wederom verschaffen in het geval van bijvoorbeeld verlies.
2. Op elke rechtshandeling van Create is de meest recente versie van de gedeponeerde algemene voorwaarden van toepassing, tenzij deze handelingen ter uitvoering van een reeds tot stand gekomen overeenkomst dienen.